Premiere Produkter og FN’s bærekraftmål


There is nothing to show here!
Slider with alias post-page-banner1 not found.

Premiere Produkter og FN`S bærekraftmål

Premiere Produkter bruker FNS bærekrafts mål  som en guid og rettesnor  både i den kortsiktige og langsiktige jobbingen til bedriften. På den måten gjør Premiere at en liten, men sin del for at FN`s bærekraft mål totalt sett er mulig å oppnå inne målsettingen som er satt.  Vi har hele tiden fokus på at hver lille ting som gjøres for å bedre bærekraften til det bedre er en rett ting å gjøre.
Under her vil du kunne lese om en rekke punkter som vi gjør for å nå dette formålet og inne de punktene vi kan gjøre noe med.  Vi har årlig gjennomgang av miljøfyrtårn rapporten, samt vårt ukentlige morgenmøte på onsdager utfordrer de ansatte med å komme med klimatiltak

Dette er de punktene på FN’s bærekraftmål som Premiere Produkter bidrar med for å nå målene som er satt:


Generelt

FN`s bærekraftmål 6.4
Rent vann og gode sanitærforhold
Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann for å avhjelpe vannmangel og i vesentlig grad redusere antall personer som rammes av vannmangel

Svar:
Premiere Produkter har vært med på Made Blue stiftelsen ved å kjøpe i-team maskiner der deres program «En liter for en liter» kan du konvertere vannbesparelsen eller vannforbruket til produktet, tjenesten eller organisasjonen din til en lik mengde liter rent drikkevann i utviklingsland.
I-team har vært ambassadør for Made Blue siden 2015.
Ved å benytte i-mop bidrar vi med hele 18 liter vann hver dag i form av brønnboring i land som ikke har den tilgang på rent vann som mange av oss andre og der rent vann ikke er en selvfølge.
Ønsker du å lese mer om Made Blue, klikk her: https://madeblue.org/en/ambassador/i-team-global/

I 2021 bidro vi med  183.995 liter
Du kan lese mer om det vi bidro med her: https://premiere-produkter.no/vi-bidro-med-183993-liter-vann-til-fattige-land/


FN`s bærekraftmål: 7.3
Ren energi til alle
Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

Svar:
Premiere Produkter gjennomførte våren 2023 et skifte av alle gamle lamper og lys i våre lokaler til led lamper. På den måten er vi med på energi effektivisere med over 40.000 Kwt. Tilsvarende en reduksjon på over 22% av vårt årlige forbruk. Innen 2025 er målet å få solceller på taket, noe som vil gi ytterligere 40% reduksjon i strømforbruket.

FN`s bærekraftmål. 8.8
Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

Svar:

Premiere Produkter har en kvinnelig innvandrer fra Indonesia med nedsatt funksjonsevne i en 40% stilling som Grafisk designer.

1. Hvordan leverandøren arbeider for å tilby miljøvennlige produkter i sitt sortiment

Premiere Produkter har siden 1978 vært en leverandør i det norske markedet som lever og ånder for gode bruker og miljøvennlige løsninger innen renhold. Premiere jobber tett opp mot våre produsenter både for å få på plass gode og ergonomiske redskaper for renholdere og ikke minst for å produsere  nye og bedre miljøvennlige produkter. 

Som rendyrket leverandør innen renholdsprodukter så kjenner vi markedet veldig godt og har blant annet i samarbeid en av våre produsenter fått produsert opp en serie med nye EU-blomst merkede rengjørings tabletter.  Dette henger nøye sammen med punkt 3 hvor ikke bare selve innholdet i produktet er miljøvennlig men hele livsløpet til et produkt reduserer CO2 utslipp med 97,77% sammenlignet med eks. ferdig renholdsprodukt  på flaske. Med og gå over til slike tabletter utgjør dette faktisk en stor forskjell på CO2 fotavtrykket vi etterlater oss i forhold til tradisjonelle måte å tenke på.  Mer om dette i punkt 3. Noen vil også si hvorfor man ikke bare bruker vann, Se forklaring her: https://premiere-produkter.no/vann-er-verdens-beste-rengjoringsmiddel-men-kun-hvis-du-bruker-det-riktig/


FN`s bærekraftmål 9.4
Industri, innovasjon og infrastruktur
Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

SVAR:
Premiere Produkters strategi er å jobbe kun med produsenter som ISO14001 miljøsertifisert i sin produksjon av varer.  ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøledelse og som pusher grensene for utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.

Premiere Produkter benytter seg av  leverandører til dette anbudet og samtlige er ISO 14001 sertifisert. Premiere Produkter er selv Miljøfyrtårn sertifisert og har vært det siden 2009.

Se Vedlegg xxx

FN`s bærekraftmål: 15.2
Livet på land.
Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå

Svar:
Tørkepapir er en stor del av anbudet. Alt tørkepapir som er med her er EU-bloms og PEFC  sertifisert. Dvs  Gjennom PEFC sertifisering er skogeiere pålagt å få opp ny skog etter hogst, i snitt plantes 2 planter for hvert tre som hogges. Et aktivt, bærekraftig skogbruk gir også muligheter for flere naturgoder og økotjenester fra skogen.  Når noe er PEFC-merket vet du at råvaren eller produktet kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Forvaltningen skjer etter strenge miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier i henhold til PEFC sin skogstandard.

FN`s bærekraftmål: 12.4
Ansvarlig forbruk og produksjon delmål.
Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet

Svar:
Premiere jobber aktivt og tett på våre produsenter for aktivt kunne redusere utslipp av farlige kjemikalier og avfall til luft, vann og Jord. Eksempler som er nevnt med rengjørings tabletter i punkt 1. Vi driver og med aktiv opplæring av brukere til å bruk milde og minst mulig produkter til å løse den oppgaven de skal. Samtidig som dette gir en bevisstgjøring av renholdere om skadeomfang og konsekvenser av feil bruk, både for miljøet og brukeren selv, på den måten gjør Premier det vi kan for å begrense skadevirkningen for folkehelsen og miljøet

Premiere som miljøfyrtårnbedrift har strenge krav på seg til sortering og avfallshåndtering. Alt blir sortert i fraksjoner enten for eget gjenbruk eller for innlevering til avfall stasjon

2. Stimulere kunden til valg og bestilling av miljøvennlige produkter

Det er spesielt inne rengjøringsprodukter vi kan stimulere kundene til å velge miljøvennlige produkter. Premiere Produkter som aktiv leverandør vil være til stede hos brukerne for å observere og snakke med renholder for å komme med anbefalinger til rett produkt til rett jobb. Premiere vil og kunne kurse renholder i rett bruk av produkter og lære dem opp i pH skalaen som er en renholders «bibel». Kan du pH-skalaen vil brukeren fort bli bevist på å bruke rett type produkt og hvorfor man kan bruke mildere og mer miljøvennlige produkter for å utføre jobben raskt og effektivt. En annen ting er bevisstgjøring på at overdosering av produkter ikke gir bedre resultat, men snarere et dårligere resultat. Selv om vi legger til rette med bestillingslister og annen info så viser det seg at kursing og opplæring av renholdere på arbeidsplassen eller i våre lokaler i Stavanger  er beste måten å stimulere til valg av miljøvennlige produkter.

3.    Redusere bruk av emballasje og engangsmateriale
FN`s bærekraftmål: 12.5
 Ansvarlig forbruk og produksjon delmål.
«Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk»

Svar:
Når det gjelder bruk av Emballasje, så er det en bevist strategi fra Premiere sin side å få inn eks. mopper, kluter etc. i bulk pakk. Det vil si at vi får disse produktene løst i en håndterbar krt. uten at det er mer emballasje en nødvendig. Emballasjen består eks. av en ytter krt. og en tynn innvendig pose for å holde fuktigheten borte. Når esken er tom bruker vi den til pakke andre ting i når vi sender ut varer til kunder.  Dette er et godt miljøtiltak fordi å gjenbruke et produkt så mange ganger som mulig før det leveres til gjenvinning er en viktig forutsetning for sirkulærøkonomien

Premiere anbefaler bruk av tabletter i rengjøringsøyemed så langt det lar seg gjøre.  En liten «drops pose» med  30 tabletter tilsvare  22 flasker av 0,75 liters ferdig utblandet produkt. Dette utgjør en besparelse på 97,77% CO2 fotavtrykk, når man tar med hele livsløpet fra produksjon, transport og til produktet er brukt opp.  Samtidig reduseres plastforbruket med over 70%.
Se info film her: https://youtu.be/4sFZxy1WX4s

FN`s bærekraftmål: 12.a
Ansvarlig forbruk og produksjon delmål 12.a:

«Støtte utviklingslandene i å styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til å innføre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre»

Svar:
Premiere Produkter vil jobbe aktivt med brukerne for et mer bærekraftig forbruksmønster
Vi anbefaler bruk av tabletter i rengjøringsøyemed så langt det lar seg gjøre. Ref punktet over.
Premiere lager Rengjøringsplaner som viser dosering, type produkt og hvilket produkts som løser de forskjellige rengjøringsoppgavene på best måte. Bevisstgjøring er viktig fordi konsekvensen blir et høyere og unødvendig forbruk av kjemikalier

FN`s bærekraftmål: 12.4
Ansvarlig forbruk og produksjon delmål.
Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet

Svar:
Premiere jobber aktivt og tett på våre produsenter for  aktivt kunne  redusere utslipp av farlige kjemikalier og avfall til luft, vann og Jord. Eksempler som er nevnt over. Vi driver og med aktiv opplæring av brukere til å bruk milde og minst mulig produkter til å løse den oppgaven de skal.
Samtidig som dette gir en bevisstgjøring av renholdere om skadeomfang og konsekvenser av feil bruk, både for miljøet og brukeren selv
på den måten gjør Premier det vi kan for å begrense skadevirkningen for folkehelsen og miljøet

4. Planlegger sin utkjøring av bestillingsvarer for å redusere klimagass utslipp

Produktene i dette anbudet er ikke brød og vann i den forstand at det går ut på dato og blir ødelagt. Dermed kan man ved god planlegging og velsignelse fra de som er ansvarlige for renhold i fylkeskommunen, lage faste leveringsdager rundt om i fylket. Med erfaring fra tidligere år når vi leverte til Fylkes kommunen har vi samlet opp bestillinger og hver 14 dag kjørt å levere varer til Haugalandet og Hauge i Dalane området. Faste kjøreruter med best mulig fyllingsgrad utgjør en stor forskjell.  Nord Jæren levere vi varer hver dag til andre kunder så her gjør det ikke så mye fra eller til med ett ekstra stopp på veien. Premiere har egne sjøfør som vil levere varer i en varebil som er batteridrevet.
Intervallene på levering er vi fleksible på og sammen kan vi finne en best mulig ordning i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune


Flere artikler fra samme kategori: Aktuelle Nyheter