Åpenhetsloven


For Premiere Produkter AS

Premiere Produkter har en omsetning som er lavere enn 70 millioner kroner og færre enn 50 årsverk, det vil si at vi ikke falle inn under definisjonen av «større virksomheter» i henhold til Åpenhetsloven. Derfor vil lovens krav ikke gjelde for oss.

Selv om Åpenhetsloven ikke gjelder for selskapet på grunn av vår omsetning og antall ansatte, ønsker vi likevel til å vurdere tiltak for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet. Dette kan inkludere frivillig rapportering og offentliggjøring av hvordan selskapet håndterer spørsmål knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold, selv om det ikke er et juridisk krav for dem å gjøre dette.

Fremme av Menneskerettigheter og Anstendige Arbeidsforhold

Som en ansvarlig virksomhet er det viktig for oss å vurdere hvordan vi kan fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, selv om vi ikke er juridisk forpliktet til dette i henhold til Åpenhetsloven.

Premiere Produkter verdsetter høyt respekten for menneskerettigheter og ønsker å sikre at våre ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter blir behandlet med verdighet og rettferdighet. Derfor har vi besluttet å vurdere frivillige tiltak for å styrke vårt engasjement på dette området:

Intern opplæring

Vi har gjennomført en enkel opplæring for våre ansatte for å øke bevisstheten om viktigheten av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette vil inkludere opplæring om etisk forretningspraksis, mangfold og inkludering, og håndtering av konfliktsituasjoner.

Mål: Øke bevisstheten blant ansatte om betydningen av å respektere menneskerettigheter og skape et inkluderende og rettferdig arbeidsmiljø.

Etisk Forretningspraksis

Et svært viktig tema som er grunnleggende for vår virksomhet – Etisk Forretningspraksis. Etikk i forretningsverdenen handler om vårt ansvar for å ta veloverveide og moralsk riktige beslutninger i alle deler av vår virksomhet.

Viktigheten av etisk beslutningstaking kan ikke overvurderes. Det setter standarden for hvordan vi driver virksomheten vår, hvordan vi behandler våre ansatte og samarbeidspartnere, og hvordan vi møter utfordringer og dilemmaer. Vi må være bevisste på konsekvensene av våre handlinger og sikre at de er i tråd med våre verdier og etiske retningslinjer.

For å gjøre dette mer håndfast, viser vi til noen praktiske eksempler på etiske dilemmaer i arbeidssammenhenger. Dette vil hjelpe oss med å identifisere potensielle utfordringer og utvikle evnen til å fatte informerte og moralske beslutninger.

 1. Konfidensialitet: En ansatt blir klar over at en kollega har brutt selskapets retningslinjer. Å velge mellom å melde fra og opprettholde konfidensialitet kan være et vanskelig valg.
 2. Interessekonflikt: En ansatt står overfor en situasjon der deres personlige interesser kolliderer med selskapets interesser, for eksempel å investere i en konkurrerende virksomhet.
 3. Korrupsjon: Å bli konfrontert med bestikkelser eller urettferdige fordeler i forretningsrelasjoner kan sette en ansatt i en etisk bindende situasjon.
 4. Ressursfordeling: Valg knyttet til fordeling av ressurser eller anerkjennelse innad i teamet kan skape etiske dilemmaer, spesielt når det gjelder fairness og likebehandling.
 5. Produktkvalitet: Å oppdage en feil eller mangler i et produkt, og så måtte avgjøre om man skal rapportere det eller la det passere.

Disse eksemplene illustrerer bare noen av de mange utfordrende situasjonene som kan oppstå, og understreker viktigheten av å utvikle ferdigheter i etisk beslutningstaking og handlingskraft.

Etiske retningslinjer

Samtidig vil vi presentere de etiske retningslinjene og reglene for Premiere Produkter AS. Disse retningslinjene tjener som en veiledning for oss alle i å navigere gjennom forskjellige situasjoner og sikre at vi opprettholder høye standarder for forretningspraksis og integritet.

 1. Integritet og ærlighet: Alle ansatte forventes å handle med ærlighet og integritet i alle forretningsmessige transaksjoner og kommunikasjon.
 2. Konfidensialitet: Ansattes skal respektere konfidensialiteten til selskapets informasjon og kundedata, og unngå uautorisert utlevering av sensitiv informasjon.
 3. Interessekonflikter: Ansattes må unngå situasjoner der deres personlige interesser kan påvirke objektive beslutninger knyttet til selskapet.
 4. Korrupsjon og bestikkelser: Vi forplikter oss til å motvirke korrupsjon, og forventer at våre ansatte ikke aksepterer, gir eller tilbyr bestikkelser i forretningsrelasjoner.
 5. Bevaring av miljøet: Vi forplikter oss til å ta hensyn til miljøet i alle forretningsbeslutninger og jobbe for bærekraftig praksis.
 6. Rettferdighet og mangfold: Vi forplikter oss til å fremme en rettferdig og inkluderende arbeidsplass der mangfold verdsettes og respekteres.
 7. Konsekvenser av produktkvalitet: Ansattes forventes å være oppmerksom på eventuelle feil eller mangler i produkter/tjenester, og å rapportere disse umiddelbart.

Disse retningslinjene danner grunnlaget for etisk praksis i Premiere Produkter AS.

Det er viktig at vi alle tar dette temaet på alvor og reflekterer over hvordan vi kan innlemme etikk i våre daglige arbeidsoppgaver. Gjennom å handle i tråd med etiske prinsipper, kan vi skape et positivt og tillitsfullt omdømme for Premiere Produkter.

Mangfold og Inkludering

Mangfold og inkludering hos Premiere Produkter AS innebærer å anerkjenne, respektere og verdsette ulikheter blant ansatte, inkludert, men ikke begrenset til kjønn, alder, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne og bakgrunn. Vi forplikter oss til å skape en arbeidsplass der alle ansatte opplever at deres unike perspektiver og bidrag blir verdsatt og respektert. Gjennom inkluderende praksis og kultur søker vi å fremme en atmosfære preget av likestilling, rettferdighet og respekt for alle. Vi er dedikert til å integrere mangfold og inkludering i vår virksomhet for å skape et miljø hvor alle ansatte kan trives og utvikle seg

Håndtering av Konfliktsituasjoner

Premiere Produkter håndtere konfliktsituasjoner på en empatisk, rettferdig og profesjonell måte. Dette innebærer å oppmuntre til åpen kommunikasjon, lytte til alle parters synspunkter og søke etter gjensidig forståelse. Konstruktiv dialog og medvirkning bør være sentrale elementer i konfliktløsningen, og det er viktig å etablere klare prosedyrer for å håndtere konflikter på en rettferdig og effektiv måte. Premiere Produkter arbeider for å forebygge konflikter gjennom tydelig kommunikasjon, opplæring om konfliktløsning og etablering av et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Ved å håndtere konflikter på en konstruktiv måte kan selskapet bidra til å styrke relasjoner og fremme et positivt og produktivt arbeidsmiljø.

Samarbeid med leverandører

For å samarbeide tett med leverandørene har vi etablere regelmessig dialog for å sikre gjensidig forståelse og engasjement. Dette vil involvere og etablere kanaler for kommunikasjon, samt åpne og ærlige samtaler med leverandørene. Gjennom disse dialogene vil vi evaluere leverandørenes praksis knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi vil søke å identifisere eventuelle områder for forbedring og utvikle felles løsninger for å sikre at prinsippene blir overholdt.

Videre vil vi oppfordre til gjensidig læring og kunnskapsdeling for å fremme en kultur med respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Dette vil inkludere opplæring og kapasitetsbygging for å styrke leverandørenes evne til å overholde disse prinsippene.

Gjennom etablering av tett samarbeid med leverandørene vil vi jobbe mot en felles forpliktelse til respekt for menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, og jobbe for kontinuerlig forbedring og bærekraftig praksis i hele leverandørkjeden.

Rapportering

Premiere Produkter AS ønsker å rapportere om sine tiltak og fremskritt knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold selv om det ikke er pålagt av lov. Vi ønsker å vise åpenhet, ansvarlighet og transparens i sitt arbeid med å fremme disse viktige prinsippene.

Den frivillige rapporteringen kan omfatte publisering av retningslinjer, strategier, initiativer og resultater knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette kan være gjennom, nettsideoppdateringer eller andre kommunikasjonskanaler.

Premiere Produkter AS ønsker å inspirere til tillit hos interessenter som kunder, ansatte og samfunnet generelt. Det vil bidra til å skape økt bevissthet og forståelse for betydningen av disse spørsmålene, samt drive positiv endring både internt og eksternt.

«Vi oppfordrer alle våre ansatte, interessenter og samarbeidspartnere til å støtte disse frivillige tiltakene og bidra til å skape en bedre og mer rettferdig arbeidsplass for alle»